Nora Manthei

Kippakini

Kippakini (le Kippakini, la premiere bombe an-atomatique)

Objekt, variable Maße

2015

Das teilweise Bedecken des Körpers kann etwas Religiöses haben.